This is alternative content.

Čestní členové

       Dle stanov zapsaného spolku Společnosti Parkinson, z. s. (dále jen SP), článku 7 - Podporující a čestní členové se čestným členem SP může stát fyzická osoba, která se významně zasloužila o rozvoj činností, které jsou cílem SP. S udělením čestného členství musí navrhovaná osoba vyslovit předchozí souhlas. Čestný člen se může svého čestného členství vzdát. Odejmuto mu může být pouze z rozhodnutí valné hromady, poruší-li, nebo ohrozí-li svým chováním dobrou pověst spolku.
Čestný člen:
a) má právo účastnit se všech akcí spolku a zasedání valných hromad
b) může volit a být volen do orgánů spolku. Čestné členy SP jmenuje výbor SP dle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

Seznam členů PKB, kterým bylo uděleno čestné členství Společnosti Parkinson, z. s.


Titul, příjmení, jméno:  Mgr. Vernerová Eva
Důvod udělení:  Spolu s manželem parkinsonikem, o kterého obětavě pečovala, vstoupila do PKB v r. 2004 a brzy se stala jeho předsedkyní. Brněnský klub funguje a vzkvétá především její zásluhou, vytvořila v něm všem členům druhou rodinu.
Rok:  2015
Poznámka:  Časopis Parkinson č. 41/2013, 57/2019, Osobnost mezi námi na webu PKB.

pn_grada


Titul, příjmení, jméno:  Čestmír Čermák
Důvod udělení:  Dlouholetý aktivní funkcionář SP a člen revizní komise.
Rok:  2016
Poznámka:  Do PKB přiřazen pouze místně, působí v Praze.
pn_grada


Titul, příjmení, jméno:  Prof. Ing. Jaroslav Dufek, DrSc.
Důvod udělení:  Aktivní člen od r. 2012, vedl elektronickou dokumentaci činnosti klubu, psal básně, fotografoval, maloval. Pro členy bez přístupu k internetu vydal své dokumenty knižně a pravidelně přispíval do časopisu PARKINSON. Přes zdravotní handicap a pokročilý věk intenzivně sportoval. Byl přínosem pro celou organizaci. Zemřel ve věku 84 let 31. 10. 2019.
Rok:  2018
Poznámka:  Podrobný rozhovor Časopis Parkinson č. 55/2018, článek v č. 56/2018, více v Galerie AP na www.parkinson-brno.cz
pn_grada


Titul, příjmení, jméno:  Ján Jačisko
Důvod udělení:  Člen PKB od r. 2012, angažoval se především v oblasti sportu, organizuje tréninky stolního tenisu, sám je aktivním hráčem. Dokud mu to zdravotní stav dovolil, obětavě pracoval 5 let ve výboru PKB. Podílel se na veškeré činnosti klubu, vedl databázi členů, vytvářel projekty pro dotace MMB.
Rok:  2018
Poznámka:  Příspěvky v Časopise Parkinson č. 60/2020, 62/2020
pn_grada


Titul, příjmení, jméno:  Haimannová Helena
Důvod udělení:  Je aktivní oporou klubu od r. 2007, především při realizaci náročných kulturních a společenských akcí a propagaci klubu i Společnosti na veřejnosti. Angažuje se i v dalších společenských a uměleckých organizacích.
Poznámka:  Podrobný rozhovor Časopis Parkinson č. 63/2021, obrázky v č. 62/2020
pn_grada